ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

New content item

ประกาศแจ้งทางกฎหมาย

การใช้เว็บไซต์ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่มีผลผูกพันและจัดไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาเหล่านี้ใช้เพื่อแจ้งข้อมูล และไม่ได้เป็นการยื่นข้อเสนอใด ๆ ภายใต้นิยามของกฎหมาย รายละเอียดและเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงเพิ่มเติมสามารถขอรับได้จากผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อทำสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสินค้าที่นำเสนอในเว็บไซต์

ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุไว้นี้ อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงโดย บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์ของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้รับประกันหรือให้ข้อมูลเฉพาะใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความรับผิดในส่วนของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง แม่นยำหรือครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาจากเว็บไซต์ของตน บริษัทไม่มีส่วนรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม การเรียกร้องค่าชดเชยและ/หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่องใด ๆ และไม่ว่าจะมีมูลเหตุทางกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากการสืบค้นหรือใช้เว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะการติดไวรัส

การคงอยู่หรือการดำเนินการตามพันธะผูกพันและความรับผิดชอบของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Continental ให้อยู่ภายใต้สัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวข้องสอดคล้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วโลก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Continental ที่ยังไม่มีจำหน่ายในประเทศของคุณ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่า บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตนาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั่วโลกแต่อย่างใด กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายของ Continental เกี่ยวกับแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในพื้นที่่ของคุณ

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้าและโลโก้ (“เครื่องหมายการค้า”) ในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ถือเป็นการให้อนุญาตใด ๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ ในกรณีนี้จะต้องขอความยินยอมโดยชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกอย่างจริงจังภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ ภาพ กราฟิก แอนิเมชั่น วิดีโอ เพลง เสียงและสื่อข้อมูลอื่น ๆ ในเว็บไซต์เหล่านี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่คงสิทธิ์ในการพิจารณา ประสานและจัดการใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ห้ามคัดลอกสื่อข้อมูลเหล่านี้เพื่อการใช้งานหรือแจกจ่ายในเชิงพาณิชย์ ห้ามแก้ไขหรือส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ