ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image

การบริการด้านสื่อ

รายละเอียดการรับประกันเปลี่ยนยาง

01/08/2021

การรับประกันเปลี่ยนยางเส้นใหม่ฟรี กรณี บาด บวม แตก ตำ และไม่สามารถปะได้ สูงสุด 365 วัน

• สำหรับลูกค้าที่ซื้อยางคอนติเนนทอล พร้อมกัน 4 เส้น เท่านั้น
• ยางที่ผลิตในทวีปเอเชีย รับประกันภายใน 365 วันนับจากวันที่ซื้อ หรือ เป็นระยะทางไม่เกิน 25,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อนกัน
• ยางที่ผลิตในทวีปยุโรป รับประกันภายใน 120 วันนับจากวันที่ซื้อ หรือ เป็นระยะทางไม่เกิน 8,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อนกัน
• ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ และได้รับรหัสยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
• สงวนสิทธิ์การรับประกัน 1 ครั้ง สำหรับ ยาง 4 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ต่อรถ 1 คัน
• ไม่รวมยางมาตรฐานติดรถยนต์ ไม่รวมยางอะไหล่


การรับประกันคุณภาพยาง 7 ปี

• รับประกัน 7 ปี นับจากเดือน/ปีที่ผลิต จะครอบคลุมเฉพาะความเสียหายของยางอันเกิดจากความบกพร่องใน การออกแบบ กรรมวิธีการผลิต และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น*


การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ภายในประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี

1. ฟรี บริการเปลี่ยนยางอะไหล่หรือการพ่วงแบตเตอรี่ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตรต่อครั้งจากศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ระยะทางส่วนเกินคิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 30 บาท
2. ฟรี บริการรถยกฉุกเฉิน หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองเสียและไม่สามารถซ่อมได้ขณะอยู่บนท้องถนน ผู้ให้บริการจะจัดหารถยกจากจุดเกิดเหตุเพื่อไปที่ศูนย์ซ่อมที่ใกล้ที่สุด เป็นระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อครั้ง ระยะทางส่วนเกินคิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 30 บาท
3. ฟรี บริการรับกุญแจสำรอง จากสถานที่รับกุญแจสำรองถึงจุดให้บริการ ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตรต่อครั้ง ระยะทางส่วนเกินคิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 30 บาท
4. ฟรี บริการเติมน้ำมัน ในปริมาณที่จำเป็น เพื่อเดินทางไปยังสถานีบริการน้ำมันที่ใกล้ที่สุด แต่ไม่เกิน 10 ลิตร ต่อครั้ง ภายในระยะทาง 20 กิโลเมตรต่อครั้งจากศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด ระยะทางส่วนเกินคิดค่าบริการ กิโลเมตรละ 30 บาท
5. ฟรี บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค หากรถยนต์ที่ได้รับความคุ้มครองเสียและไม่สามารถขับเคลื่อนได้ขณะอยู่บนท้องถนน ผู้ให้บริการจะดำเนินการให้คำแนะนำเบื้องต้นกับลูกค้า ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการฟรี สำหรับ ข้อ 1 ถึง 4 เพียง 1 ครั้งต่อปี ส่วน ข้อ 5 ให้บริการไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี


เงื่อนไขและข้อยกเว้นการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

• บริษัทจะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่ลูกค้าเอง หากจำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการของบริษัท จะต้องได้รับการยินยอมจากบริษัทเสียก่อนที่จะซ่อม หรือการยก-ลาก จากบุคคลอื่น
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากความเสียหายของสินค้าเพื่อการพาณิชย์ต่างๆที่บรรทุกมาบนรถ ลูกค้าจะต้องทำการขนย้ายออกจากรถก่อนรับบริการ
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากรถเสียหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีผู้โดยสารที่เกินกำหนด หรือสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือทดสอบความเร็วต่างๆ
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ จากอุบัติเหตุ หรือรถเสียที่เกิดจากการจ้าง หรือเช่ายานพาหนะ รวมถึงรถทดแทนจากการดำเนินการของลูกค้า
• บริษัทจะไม่ให้บริการหากลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า ไม่ได้อยู่ที่จุดให้บริการ
• บริษัทจะรับผิดชอบเฉพาะค่าเดินทางและค่าแรงงานช่างเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอะไหล่ต่างๆ ยางอะไหล่สำรอง ค่าผ่านทาง ค่าเรือข้ามฟาก เป็นต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หรือค่าเสียหายใดๆ ในความเสียหายอันเนื่องจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการเรียกคืนยานพาหนะของโรงงานผู้ผลิต
• การทุจริตหรือการปลอมแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกสาร หรือปกปิดข้อเท็จจริงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด จะถือว่าสิ้นสุดความรับผิดชอบการให้บริการความช่วยเหลือและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทในทันที
• บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการจัดส่ง หรือคืนยานพาหนะ เช่น รถเช่า รถทดแทน เป็นต้น

*กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อจำกัดของการรับประกันยางรถยนต์ จาก conti100.com
*หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า