ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

New content item

นโยบายการรับประกันผลิตภัณฑ์

ความพยายามทุกอย่างที่ผลิตโดยคอนติเนทอลไทร์ส  เพื่อรับรองมาตรฐานสูงสุดของวัสดุและกระบวนการผลิต ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้  คอนติเนนทอลไทร์สขอรับประกันว่ายางที่มอบให้กับลูกค้า (อ้างอิงถึง“ ลูกค้า” ภายใต้นโยบายนี้หมายถึงผู้ซื้อยางคอนติเนนทอล) จะได้รับการรับประกันหากมีข้อบกพร่องโดยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัสดุหรือกระบวนการผลิต


1.           ขอบข่ายและอาณาเขตของสินค้า

1.1          ยางคอนติเนนเทลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก (“ PLT”) และยางคอนติเนนเทลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร (“ CVT”) ที่ใช้ในการให้บริการตามปกติและเป็นไปตามคำแนะนำการบำรุงรักษาและคำเตือนด้านความปลอดภัยของยางคอนติเนนทอล  จะได้รับการรับประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง


1.2          ยางที่อยู่ในนโยบายการรับประกันนี้ต้องเป็นยางที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของคอนติเนนทอลไทร์ส  ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยและยางนั้นจะต้องใช้ในการบริการตามปกติ  ซึ่งเวลาใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย


2.           เงื่อนไขการรับประกัน

2.1          การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อยางที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคอนติเนนทอลไทร์ส ต่อไปนี้:


2.1.1       ความเสียหายของยางเนื่องจากการกระทำโดยเจตนา, จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ซึ่งเป็นผลมาจากสาเหตุภายนอก (เช่น การเจาะทะลุ, ตำทะลุ, การกระแทก, บาด, ถลอก, การแตกของขอบยาง จากการประกอบใส่, ยางที่ผ่านการซ่อมแซมมาแล้ว และความเสียหายอื่นๆ);

2.1.2       ยางเสียหายเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือการใช้งานโดยล้อไม่มีความสมดุลย์

2.1.3       ยางรถยนต์ที่ติดตั้งหรือใช้กับวาล์วหรือกะทะล้อที่เข้ากันไม่ได้หรือไม่เหมาะสม

2.1.4       ความผิดปกติของระบบช่วงล่างรถ เช่นการเยื้องศูนย์ของล้อหรือเพลา ส่งผลให้เกิดการสึกหรอที่ผิดปกติ, การสึกหรออย่างรวดเร็ว, ความเสียหายเกิดขึ้นกับดอกยางส่วนล่าง, โครงยางเสียหายหรือเข็มขัดรัดหน้ายางเสียหาย

2.1.5       ความผิดปกติเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพประสิทธิภาพหรือการใช้งานของยาง

2.1.6       ใช้แรงดันลมยางต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราแรงดันลมยางแนะนำที่ระบุโดย คอนติเนนทอล

2.1.7       ความเสียหายของยางเนื่องจากการชนกระแทกหรือวิ่งผ่านอันตรายบนท้องถนน;

2.1.8       การบรรทุกเกินความจุที่แนะนำที่ หรือดัชนีรับน้ำหนักสูงสุดที่ทำเครื่องหมายไว้ที่แก้มยาง

2.1.9       การใช้ยางนอกถนนปกติ หรือการใช้ยางผิดประเภทถนน

2.1.10     สภาพการเก็บรักษายางที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับโครงยาง, ยางใน และยางรองคอ

2.1.11     ยางที่มีการดัดแปลง ที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของ คอนติเนนทอลไทร์ส;

2.1.12     เหตุการณ์เหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติและ / หรือการกระทำใด ๆ ที่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์เช่น ฝนกรด, ลูกเห็บ, สึนามิ, การระเบิดและ / หรือไฟไหม้ และอื่นๆ

2.1.13     สาเหตุภายนอกอื่น ๆ เช่น อุบัติเหตุ, การชน หรือการกระทำ หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคอนติเนนทอล


เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการสึกหรอและการฉีกขาดของยางตามปกติ ที่ไม่ถือเป็นการเสียหายโดยวัสดุหรือกระบวนการผลิตของยาง
คลิกที่นี้เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม3.           ระยะเวลาการรับประกัน


3.1         สำหรับประเทศไทยมีการรับประกันดังนี้

                i)      PLT: 5 ปีนับจากวันที่ลูกค้าทำการซื้อหรือ 5 ปีนับจากวันที่ผลิต (“ การรับประกันประเทศไทย”)
                ii)     CVT: 5 ปีนับจากวันที่ผลิต


3.2         วันที่ผลิตแสดงไว้ที่แก้มยางดังต่อไปนี้:

warranty_policy_image

3.3          การเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้จะไม่สามารถดำเนินการได้หากดำเนินการนอกระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ข้างต้น


3.4          การรับประกันในประเทศไทยใช้กับการซื้อในประเทศไทยเท่านั้น


4.           การชดเชยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองภายใต้การรับประกัน


4.1          การเรียกร้องการรับประกันโดยลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนจำหน่ายของ คอนติเนนทอลไทร์ส ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ในการเรียกร้องภายใต้นโยบายการรับประกันของ คอนติเนนทอลไทร์ส ลูกค้าจะต้องติดต่อและนำเสนอยางให้กับตัวแทนจำหน่ายของ คอนติเนนทอลไทร์ส ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตที่ลูกค้าซื้อยาง ลูกค้าจะได้รับการชดเชยผลิตภัณฑ์ตามสัดส่วนในรูปแบบของการชำระเงินคืนตามสัดส่วน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของตัวแทนจำหน่ายของ คอนติเนนทอลไทร์ส ในท้องที่ที่ได้รับอนุญาต


4.2          การชดเชยใด ๆ ที่ทำภายใต้นโยบายการรับประกันนี้ จะได้รับการพิจารณาเมื่อทำการตรวจสอบยางโดยตัวแทนที่ได้รับการรับรองของคอนติเนนทอลไทร์ส หรือตัวแทนจำหน่ายของคอนติเนนทอลไทร์สในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งการชดเชยจะขึ้นอยู่กับระดับความลึกของดอกยางที่ยังไม่ใช้งาน  โดยดอกยางที่ยังไม่ใช้งานนั้นจะวัดจากดอกยางที่เหลืออยู่ไปจนถึงสะพานยาง (สะพานยางมีความสูง 1.6 มิลลิเมตร จากฐานร่องดอกยาง)


4.3          ยางที่อยู่ในระหว่างการเรียกร้องการรับประกันยังคงเป็นทรัพย์สินของลูกค้าและ คอนติเนนทอลไทร์ส จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียของยางซึ่งอยู่ในการควบคุมของตัวแทนจำหน่ายของ คอนติเนนทอลไทร์ส เมื่อยางได้รับการยอมรับสำหรับการเรียกร้องและมีการชดเชยให้แกลูกค้า ยางจะกลายเป็นทรัพย์สินของ คอนติเนนทอลไทร์ส


4.4          เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมหรือรวมถึงหน้าที่หรือภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับยางหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นการสูญเสียการใช้ยานพาหนะ, การสูญเสียเวลา, ค่าใช้จ่ายในการตั้งศูนย์ถ่วงล้อ, ค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง, ค่าโทรศัพท์, ค่าการเดินทาง, ค่าที่พักหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวหรือการสูญเสียรายได้ในรูปแบบใด ๆ


5.          คุณสมบัติทั่วไป


5.1          นโยบายการรับประกันนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทยและฝ่ายต่างๆที่ยื่นต่อเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลแห่งประเทศไทย


5.2          นอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ คอนติเนนทอลไทร์ส ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันด้านอื่น ๆ ของยาง ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมาย, การรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยตามพระราชบัญญัติ, กฎหมายทั่วไปหรืออื่น ๆ จะไม่รวมอยู่ในที่นี้


5.3         เท่าที่กฎหมายอนุญาต คอนติเนนทอลไทร์ส จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องและ / หรือความเสียหายที่เกิดจาก (i) สถานการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1 (ii) ความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของลูกค้าในการนำเสนอการเรียกร้องการรับประกันตามนโยบายการรับประกันนี้และ / หรือ (iii) การสูญเสียผลประโยชน์, การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ, การสูญเสียความเชื่อมั่น หรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจ, ต้นทุนความเสียหายหรือค่าใช้จ่าย